Bảng đăng ký thi đua ca nhân năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD-ĐT CƯM’GAR
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018

Họ và tên: ……………………………………………

Chức vụ:  ……………………………………………

Chuyên môn đào tạo:………………………………

Đơn vị công tác:  Trường THCS Nguyễn Huệ.
Nhiệm vụ được phân công năm học 2017 – 2018: Dạy môn …………………………

Thực hiện công tác thi đua năm học 2017 – 2018, tôi xin đăng ký hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:
I.                   NỘI DUNG THI ĐUA:

Stt Các công tác chuyên môn Kết quả
01 Hồ sơ giáo án  …….
02 Ra đề kiểm tra-Chấm trả bài theo quy định ………
03 Tham gia thao giảng, dự giờ ………….
04 Làm ĐDDH, sử dụng đồ dung dạy học …………….
05 Chất lượng giảng dạy ( ghi rõ chỉ tiêu kết quả từng lớp dạy)
06 Công tác bồi dưỡng thường xuyên …….

II.CÁC NỘI DUNG KHÁC
*Về phẩm chất đạo đức:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

*Về xây dựng mối đoàn kết:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

*Về học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

*Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, “về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biết, tự chuyển hóa;

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Về tham gia công tác (Đảng), đoàn thể: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

*Về tham gia các phong trào thi đua:

  1. Danh hiệu thi đua: …………………………………………………………..
  2. Danh hiệu thi đua của đoàn thể: …………………………………………..

–                    Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2017 – 2018 của cá nhân tôi. Đề nghị BGH, hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường theo dõi, tạo điều kiện để tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

EaM’nang, ngày      tháng      năm 2017
Người đăng ký

 

Xác nhận của hiệu trưởng Xác nhận của chủ tịch công đoàn