Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Lượt xem:

...
Trường THCS Nguyễn Huệ-Kết quả xếp loại hai mặt kỳ I năm học 2020-2021

Trường THCS Nguyễn Huệ-Kết quả xếp loại hai mặt kỳ I năm học 2020-2021

Lượt xem:

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HAI MẶT LỚP 6A1 VÀ KẾT QUẢ DANH HIỆU HSG-HSTT ...
Danh sách công nhận học sinh đạt HSG cấp huyện NH 2019-2020

Danh sách công nhận học sinh đạt HSG cấp huyện NH 2019-2020

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 9 ĐƯỢC CÔNG NHẬN HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020 ...
Phòng GD-ĐT CưM’gar- Danh sách đạt HSG cấp huyện năm học 2019-2020

Phòng GD-ĐT CưM’gar- Danh sách đạt HSG cấp huyện năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ket quả đạt HSG cấp huyện NH 2019-2020 ...
Trường THCS Nguyễn Huệ: Kết quả xếp loại hai mặt năm học 2018-2019

Trường THCS Nguyễn Huệ: Kết quả xếp loại hai mặt năm học 2018-2019

Lượt xem:

Xếp loai HS NH 2018-2019 ...
Phòng GD-ĐT CưM’gar: Kết quả HSG cấp tỉnh NH 2018-2019

Phòng GD-ĐT CưM’gar: Kết quả HSG cấp tỉnh NH 2018-2019

Lượt xem:

...
QUYẾT ĐỊNH  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ Năm học 2018-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ Năm học 2018-2019

Lượt xem:

     PHÒNG GD VÀ  ĐT ČƯMGAR TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ   Số : …../QĐ- NH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            EaM’nang, ngày 04 tháng 10  năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ Năm học 2018-2019   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ... ...
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và  công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường  trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 18/2018/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  22 tháng 8 năm 2018   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và... ...
Kết quả đạt hội khỏe phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh NH 2017-2018

Kết quả đạt hội khỏe phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh NH 2017-2018

Lượt xem:

...