Kế hoạch kiểm tra học kỳ II Năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/KH-TH EaM’nang, ngày ….tháng … năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức kiểm tra học kì II, năm học 2017 – 2018

Căn cứ Công văn số 04/PGDĐT-KT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của PGD&ĐT huyệnCưM’gar về việc hướng dẫn chấm kiểm tra học kì II nămhọc 2017-2018.
Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS nguyễn Huệ.
Bộ phận chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
– Đánh giá thực chất kết quả, chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập học sinh trong toàn trường, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu.
– Làm cơ sở để BGH năm bắt chất lượng dạy và học, từ đó có hướng chỉ đạo thực hiện công tác dạy và học ở năm học sau đạt chất lượng cao, đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo.
2. Yêu cầu
– Đề kiểm tra học kì phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD-ĐT, của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan chính xác.
– Tổ chức kiểm tra, chấm kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo, đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.
– Làm tốt công tác phối giữa các bộ phận, bảo đảm tổ chức kiểm tra đúng chương trình kế hoạch, đúng thời gian quy định.
– In sao, bảo mật đề đúng quy định.
II. NỘI DUNG:
1. Tổ chức ôn tập HK II:
– Căn cứ vào chương trình, giáo viên các bộ môn soạn thảo đề cương ôn tập, tổ chức ôn tập cho học sinh theo phân phối chương trình.
– Từ 1/4 đến 5/4/2018: GV xây dựng đền cương ôn tập:
– Từ 6- 7/4/2018: Tổ trưởng CM duyệt đề cương ôn tập.
– Từ 8-9/4/2018 CM duyệt đề cương.
– Từ 9/4/2018 GV tổ chức ôn tập cho HS theo đề cương đã duyệt.
Yêu cầu: Đề cương ôn tập phải sát với chuẩn kiến thức, kỷ năng, sát với trọng tâm của chương trình học kỳ II. Triển khai đúng thời gian cho học sinh ôn tập.
2. MÔN KIỂM TRA, HÌNH THỨC KIỂM TRA, THỜI GIAN LÀM BÀI, YÊU CẦU VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA:
1. Môn kiểm tra
– Tổ chức kiểm tra tất cả các môn học từ khối 6 đến khối 9
– Kiểm tra theo đề chung của trường phòng GD gồm:
+ Khối 9: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Hóa học.
+ Khảo sát năng lực tiếng Anh 6,7.
– Kiểm tra theo đề chung do nhà trường ra đề gồm:
+ Khối 9: Lý, Sinh, Sử, Địa.
+ Khối 6,7, 8: Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, T.Anh 8.
– Các môn Thể dục, Âm nhạc, MT. Công nghệ, GDCD, Tin học giáo viên bộ môn tự ra đề và tổ chức thi theo PPCT từ tuần 36-37. Đề phải được bộ phận chuyên môn duyệt trước khi kiểm tra 3 ngày.
2. Hình thức kiểm tra
– Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận đối với tất cả các môn. Trắc nghiệm không quá 50%
– Riêng môn T. Anh thực hiện heo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của BGDĐT. Đề KT phải có 4 mã đề.
– Đề kiểm tra phải có ma trận đề và đảm bảo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
3. Thời gian làm bài
– Thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn và Toán là 90 phút.
– Thời gian làm bài đối với các môn còn lại là 45 phút.
4. Yêu cầu và cấu trúc đề kiểm tra
4.1. Yêu cầu đề kiểm tra:
– Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đề kiểm tra phải có 50% thời gian làm bài cho các nội dung nhận biết, thông hiểu. Nội dung đề kiểm tra nằm trong chương trình học kì II năm học 2017-2018.
4.2. Cấu trúc đề kiểm tra:
– Đề kiểm tra mỗi môn do nhà trường ra đề có 60% số câu hỏi dành cho học sinh trung bình trở lên làm được, có 30% số câu hỏi dành cho học sinh khá trở lên làm được và có 10% số câu hỏi dành cho học sinh giỏi trở lên làm được.
– GV ra đề, đáp án và ma trận đề cụ thể.
5. Giấy kiểm tra: các môn kiểm tra theo đề chung của PGD và nhà trường làm trên tờ giấy thi, các môn còn lại làm trên giấy kẻ ngang.
III. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II: (có phục lục kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra học kì II vào 23/4/2018
2. Xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh, duyệt và hướng dẫn HS ôn tập từ 1/4/2018 đến 3/5/2018
3. Ra quyết định phân công giáo viên ra đề KT. Từ 23-24/4 tổ trưởng CM duyệt đề. Từ 24-25/4/2017 CM duyệt đề. Từ 2/5 in sao đề.
4. Ra quyết định thành lập ban giám khảo chấm kiểm tra học kì II. Thời gian chấm bài (Theo lịch)
5. Ra quyết định thành lập hội đồng coi kiểm tra tập trung từ 4/5 đến 16/5/2018. Riêng các môn: Công nghệ, MT, ÂN, TD, Tin học, GDCD giáo viên bộ môn tự ra đề kiểm tra và tổ chức KT theo PPCC từ tuấn 34 đến tuần 36. (Có bảng phân công coi kiểm tra kèm theo)
6. Ngày 9/5/2018 nhận đề kiểm tra khối 9 tại PGD. Ngày 14/5 nhận đề khảo sát năng lực tiếng Anh khối 6,7. Ngày 9/5/2018 In sao đề của PGD.
7. Ra quyết định thành lập tổ ịn, sao đề. Tổ chức phô tô đề của nhà trường vào 2, 3/5/2018. Phô tô đề của PGD vào ngày 9/5/2018. Lưu ý niêm phong bảo mật cẩn thận. Đối với môn tiếng Anh dồn đề và bì đúng quy định.
8. Tổ chức thống kê báo cáo điểm cho chuyên môn vào 18/5/2018. Báo cáo về PGD 19/5/2018.
9. Bộ phận thiết bị chuẩn bị tốt phòng máy vi tính để KT môn Tin học. Loa để thi phần nghe tiếng Anh.
10. Bộ phận văn thư chuẩn bị VPP như: giấy kiểm tra theo mẫu, giấy phô tô đề KT, bì niêm phong đề,đáp án, băng keo niêm phong ….
11. Từ 3/5/2018 niêm yết lịch kiểm tra, các quyết định liên quan đến KT học kì II để HS, GV và các bộ phận theo dõi thực hiện.
12. Các tổ chuyên môn, GVBM tập trung làm điểm học kì I từ 10/5/2018 đến 16/5/2018. Vào học bạ từ 20/5/2018 đến 29/5/2018.
13. Ngày 8/5/2018 niêm yết danh sách phòng thi.
14. Báo cáo PGD kết quả kiểm tra vào 19/5/2018

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng (báo cáo) PHÓ HIỆU TRƯỞNG
– Các tổ CM (thực hiện)
– Lưu VT.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Hồ Phước Đại.

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2017-2018
(Trích kế hoạch số …/KH-TH ngày /…/2018 của nhà trường)

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Từ 2/5/2018 Xây dựng kế hoạch kiểm tra HK II, QĐ thàng lập Hội đồng coi kiểm tra HKII, ra QĐ thành lập Ban ra đề, ban giám khảo, tổ in sao đề
Chuyên môn tham mưu cho HT
5/4/2018 GVBM xây dựng đề cương ôn tập GV bộ môn
7/4/2018
9/4/2018 Tổ trưởng CM duyệt đề cương ôn tập
Phó hiệu trưởng duyệt đề cương ôn tập TTCM
PHT
Từ 16/4/2018 GVBM tổ chức ôn tập cho HS GVBM
17-21/4/2018 Ra đề kiểm tra học kỳ II Các tổ CM
24-25/4/2018 Duyệt đề kiểm tra HK II P. HT + TTr CM
2-3/5/2018 In sao đề của nhà trường Tổ in sao đề
4-9/5/2018 Tổ chức coi kiểm tra HK II Hội đồng coi KTr Đề của trường
10-16/5/2018 Tổ chức coi kiểm tra HK II Hội đồng coi KTr Đền của PGD
10-16/5/2018 Chấm bài kiểm tra HK II Ban giám khảo Chấm buổi chiều
8/5/2018 Niêm yết danh sách phòng thi Thư ký hội đồng coi thi
9/5/2018 Nhận đề kiểm tra HK II tại PGD Đ/c Đại Khối 9
14/5 Nhận đề khảo sát T. Anh HK II tại PGD Đ/c Đại Khối 6,7
9-10/5/2018 In sao đề của PGD Tổ in sao đề
18/5/2018 Báo cáo điểm về bộ phận CM GVBM+các tổ CM
14-15/5/2018 Tập trung làm điểm Khối 9
Hoàn thành hồ sơ khối 9 CM + GVCN khối 9 + GVBM khối 9
19/5/2018 Báo cáo điểm kiểm tra HKII Về PGD
17 – 18/5/2018
(Thứ 5,6) Tập trung làm điểm Giáo viên
19/5/2018
(Thứ 7) Duyệt kết quả HK I Bộ phậm CM
20,21/5/2018 Vào học bạ GVBM+GVCN
23/5/2018 Ghi đĩa dữ liệu lưu trữ BQT SMAS

HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Nguyễn Hữu Công) (Hồ Phước Đại)