QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ Năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

     PHÒNG GD VÀ  ĐT ČƯMGAR

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

Số : …../QĐ- NH

  

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                         EaM’nang, ngày 04 tháng 10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ

Năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

Căn cứ vào thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018, ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học được quy định tại điều 19 thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011  về ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học;

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của ngành, của nhà trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2018 – 2019;

Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhan viên trong nhà trường.

Theo đề nghị của bộ phận phụ trách công tác KT KĐCLGD.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD Trường THCS Nguyễn Huệ – Năm học 2018 – 2019 và cử nhân sự tham gia Hội đồng gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai công tác tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3.  Tổ hành chính, các tổ chuyên môn, bộ phận Tài vụ và ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3( Thực hiện)

– UBND xã EaM’nang (B/C)

– Phòng GD và ĐT ČưM’Gar ( B/C)

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

                      

 

                    Nguyễn Hữu Công