Thông tư liên tịch số 09/2016-TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2016 hướng dẫn một số điều của NĐ 86/2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông tư liên tịch số 09/2016-TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2016 hướng dẫn một số điều của NĐ 86/2015 về chi trả chế độ cho học sinh.