BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THI COI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GDĐT CƯM’GAR BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THỊ

Trường THCS Nguyễn Huệ
COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
Ngày MÔN TIẾT 6a1 6a2 6a3 6a4 7a1 7a2 7a3 7a4 8a1 8a2 8a3 8a4 9a1 9a2 9a3 9a4 9a5
18/12 NGỮ VĂN 1+2 Diệp Hồng(av) Hợi N.Yến Lệ Tịnh Bông Ánh Nghĩa Hiếu Bình Dung Đông Long Chi(av) Tình Nhung
SINH HỌC 2 N.Yến Tịnh Lệ Long Hồng(av) Tình Hợi Bông Bình Quân Hiếu Thơ HồngS Mai P.Ánh Nhung Chi(av)
19/12 TOÁN 1+2 Hợi Hồng(av) P.Yến N.Yến Bình Chi(T) HườngT Nghĩa P.ÁNh Lệ Như Hoa Cương Thơ Dung Mẫn Long
LỊCH SỬ 2 N.Yến Lệ Sang P.Yến Chi(T) Mạnh N.Ánh Hồng(av) Bình Hoa Hợi Mẫn Long P.Ánh Nhung Cương Dung
20/12 HÓA HỌC (8,9)
VẬT Lý (6,7)
1 Hiếu P.Yến Chi(T) Chi(av) Sang Nghĩa Hường Diệp Mẫn Cương Tịnh Tình Mai Đông N.Yến Hồng (S) Nhung
T. ANH 2 Cương Chi(T) Hường Diệp Tình N.Yến Sang Đông Nghĩa Hoa Hợi Hiếu Mẫn Nhung Quân P.Yến Mai
21/12 ĐỊA LÝ 1 Lệ P.Yến Sang Long N.Yến Diệp Dung Hường Bông Hoa Cương Hiếu Mạnh Như Mẫn Chi(T) P.Ánh
VẬT LÝ 2 x x x x x x x x N.Ánh Bình Long Hoa Mai Mẫn Mạnh P.Ánh Chi(T)
(Lưu ý: GV coi kiểm tra có mặt lúc 7h00′. Các GV có tên trong thời khóa biểu (theo buổi kiểm tra) mà chưa được phân công coi kiểm tra là các Giám thị dự bị.)
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG