Quyết định thành lập Ban giám khảo chấm kiểm tra KH I, năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

Số : 07/QĐ-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

EaM’nang, ngày 11  tháng 12  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban giám khảo chấm kiểm tra học kì I

năm học: 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

Căn cứ điều 19 Điều lệ trường THCS được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2011 về chức năng, quyền hạn của Hiệu trường trường THCS.

Căn cứ Công văn số 26/PGDĐT-KT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của PGD&ĐT huyện CưM’gar về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2017-2018.

Xét phẩm chất, năng lực của Công chức, Viên chức.

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Ban giám khảo chấm kiểm tra học kì I năm học: 2017-2018, gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban giám khảo chấm kiểm tra học kì I có trách nhiệm tổ chức chấm bài kiểm tra đúng theo quy định tại Công văn số 26/PGDĐT-KT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của PGD&ĐT huyện CưM’gar về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2017-2018.

Thời gian chấm: từ 13h00’ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 21/12/2017

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tự giải thể.

Điều 3.  Các tổ chuyên môn, các bộ phận liên quan và ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Công

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I                         (Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-TH  ngày 11 tháng 12  năm 2017)

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Hữu Công Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Hồ Phước Đại Phó hiệu trưởng Phó ban
3 Lê Thị Vân Hải Phó hiệu trưởng Phó ban
4 Nguyễn Thu Kim Cúc Giáo viên Thư ký
5 Các tổ trưởng CM TT Chuyên môn Thành viên
6 Mai Thị Thanh Hường Giáo viên Chấm môn Tin lớp 6,7
7 Bùi Thị Quỳnh Như TT CM Chấm môn Tin lớp 8,9
8 Nguyễn Thu Kim Cúc Giáo viên Chấm môn Toán lớp 8
9 Bàn thị Kim Chi Giáo viên Chấm môn Toán lớp 6
10 Đỗ Thị Bông Giáo viên Chấm môn Toán lớp 7
11 Nguyễn Thị P. Ánh TT CM Chấm môn Toán lớp 9
12 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Chấm môn Ngữ văn 7
13 Phạm Thị Yến Giáo viên Chấm môn Ngữ văn 6
14 Trần Thị Hương Mai TTCM Chấm môn Ngữ văn 9
15 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Chấm môn Ngữ văn 8
16 Nguyễn Quang Nghĩa Giáo viên Chấm môn Vật lý 7, CN8
17 Phạm Văn Quân Giáo viên Chấm môn Vật lý  8, CN9
18 Giản Đình Long Giáo viên Chấm môn Vật lý 9
19 Nguyễn Thị Mỹ lệ Giáo viên Chấm môn Vật lý 6, CN6
20 Nguyễn Thị Vân Hải

Nguyễn Minh Mẫn

Giáo viên Chấm môn Hóa học 8,9
21 Đỗ Thị Thơ Giáo viên Chấm môn Sinh học 8
22 Trần Thị Hồng TTCM Chấm môn Sinh 9
23 Triệu Ngọc Bình Giáo viên Chấm môn Sinh học 7
24 Nguyễn Thị Bích Diệp Giáo viên Chấm môn Sinh học 6, CN 7
25 Trần Thị Việt Hồng Giáo viên Chấm môn T. Anh 7
26 Võ Thị Kim Chi Giáo viên Chấm môn T. Anh 9
27 Đặng Trung Hiếu TT CM Chấm môn T. Anh 8,6
28 Huỳnh Thị P. Đông Giáo viên Chấm môn Sử 9, CD9
30 Trần Thị Mỹ Dung TTCM Chấm môn Địa lý 7,9
31 Đặng Thanh Tịnh Giáo viên Chấm môn Địa lý 6,8
32 Nguyễn Sỹ Hợi Giáo viên Chấm môn Lịch sử 6,8
33 Lê Thị Ngọc Ánh Giáo viên Chấm môn Lịch sử 7, CD8

          – Đối với các môn: Tin học, CN, MT, ÂN, TD, GDCD giáo viên bộ môn tự chấm bài, nộp kết quả cho chuyên môn duyệt trước khi lấy điểm vào sổ điểm cá nhân.